מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > חוקים ותקנות > חוק הייעוץ

חוק הייעוץ

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והתקנות לפיו

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010
נכנס לתוקף ביום 3 ביוני 2010

חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ומנהלי תיקים ברשומות
יכנס לתקפו ביום 16.5.2012

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), התש"ע-2010
נכנס לתוקף ביום 18 באפריל 2010, למעט פרק ב1 שעניינו מתן שירותים בידי עוסקים זרים.
כניסתו לתוקף של פרק זה מותנה בכניסתן לתוקף של התקנות בנושא.

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס"ב-2001

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז 1997
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון), התשע"א-2011התקנות פורסמו ברשומות בתאריך 31.1.2011

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח 2007

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים), התשע"א - 2010
התקנות פורסמו ברשומות בתאריך 31 בינואר 2011

הודעה בדבר קביעת הון עצמי מרבי של תאגיד בנקאי שאליו קשור תאגיד מורשה