מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > חוקים ותקנות > מגבלות על בעל רישיון

מגבלות על בעל רישיון

 בעמוד זה ריכזנו עבור בעלי הרישיון בישראל את רשימת המגבלות הנוגעות לבעל רישיון. מגבלות אלו נועדו בחלקם למנוע מצבים של ניגוד אינטרסים בין בעל הרישיון ללקוח.

חובת רישוי:
לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות.

פעילות אסורה של בעל רישיון:
יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו. לעניין זה יראו את בני המשפחה הגרים איתו או פרנסתו על האחר כעצמו.
יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.

פעילות מותרת של בעל רישיון:
למרות האיסור על החזקת ניירות ערך, האיסור לא חל ביחס לאלה
ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה.
יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה: (א) בעל שליטה במנהל הקרן; (ב) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור; (2א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל.
השקעות בקרנות השתלמות;
ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;
ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה - "ניירות ערך חוץ" - למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל; "שווי רשום למסחר" - הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקב לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;
מוצרי מדדים כולל תעודות סל ואופציות על מדדים.
קופת גמל בניהול אישי (IRA) .

תנאים למתן והחזקת רישיון מנהל תיקים:
הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:
(1) הוא בגיר;
(2) הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;
(3) לא הורשע בעבירה
(4) עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;
(5) השלים התמחות במשך תקופה של תשעה חודשים.

איסור העדפה
במתן ייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות לא יעדיף בעל רשיון ניירות ערך או נכסים פננסיים שלו או של תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד או שותף, בשל הקשר האמור.
לא יזמין מנהל תיקים עבור לקוח, ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד משמשים חתם להצעתם, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל התיקים ידווח ללקוח על הזמנה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה.
לא ירכוש מנהל תיקים עבור לקוח ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד שימש חתם להצעתם, כל עוד לא חלפו שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות החיתומית, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב, ביחס לעסקה מסויימת; חלפה תקופה ארוכה משלושה חודשים, אך טרם חלפו ששה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, רשאי מנהל תיקים לרכוש עבור לקוח ניירות ערך כאמור, אם הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל תיקים ידווח ללקוח על רכישה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה; בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" - המועד כמפורט להלן, לפי העניין:
(1) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא ירכוש אותם - מועד השלמת המכירה לציבור שבמסגרתה רכש החתם את ניירות הערך האמורים;
(2) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיףכדי למכור אותם לציבור - מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים.

חובת סודיות
בכפוף להוראות כל דין או הסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רשיון בסוד מידע
שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח או ביצע לחשבונו.

חובת זהירות
בעל רשיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת
עניניהם של לקוחותיו.

חובת ביטוח
יחיד בעל רישיון לא יעסוק בעיסוק נושא הרישיון, בעת שאינו עומד בתנאים, בסכומים ובשיעורים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לעניין ביטוח לכיסוי חבותו של בעל הרישיון בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח.

החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח
מנהל תיקים -
(1) יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של לקוחותיו בנפרד מאלה שלו;
(2) יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, יקבל החלטה על ביצוע עסקה לגבי כל לקוח בנפרד וינהל רישומים לגבי כספים, ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, אולם רשאי מנהל תיקים לבצע את העסקאות עבור לקוחותיו בהוראה במרוכז;
(3) ינהל עבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך ונכסים פיננסיים בתאגיד בנקאי, בבנק מחוץ לישראל, אצל חבר בורסה, או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לנהל בעבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים;
(4) יבצע עסקאות עבור לקוחותיו בנפרד מאלה שהוא מבצע לחשבונו;
(5) יזכה ויחייב אצלו את חשבונות הלקוח ביום ביצוע העסקה.

איסור שימוש בנכסי הלקוח
(א) לא ישתמש מנהל תיקים בכספים, בניירות ערך או בנכסים פיננסיים של לקוח, אלא לצורך ביצוע עסקאות עבור אותו לקוח ובהתאם להסכם שנערך עמו ולייפוי הכוח שקיבל ממנו.
(ב) לא יבצע מנהל תיקים עסקה עם לקוח ולא יפיק טובת הנאה מנכסי לקוח, אלא אם כן הסכים הלקוח מראש בכתב לאותה עסקה או לאותה טובת הנאה