מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מועמדים לקבלת רישיון > מבחני הרשות לניירות ערך

מבחני הרשות לניירות ערך

מידע אודות בחינות הרשות לניירות ערך הכולל את מבנה הבחינה, שאלות לדוגמא, שחזורים משנים קודמות והמלצות חמות לקראת הבחינה.

על מנת לקבל רישיון לניהול תיקי השקעות או רישיון לייעוץ\שיווק השקעות יש לעבור 4 בחינות יסוד: אתיקה ודיני ניירות ערך, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה. בנוסף יש לעבור מבחן מקצועי הנקרא מבחן מקצועית א'. אלו המבקשים לקבל רישיון מנהל תיקים צריכים לעבור בחינה מקצועית נוספת בשם מקצועית ב'. 
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בלבד (אין די באישור משרד החינוך) ב- חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד או רואי חשבון זכאים לקבלת פטור בגין 3 בחינות יסוד:חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה.
להלן פירוט הבחינות:

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
על הנבחן להוכיח ידע בדיני ניירות ערך לרבות נושאים הקשורים בהצעת ניירות ערך לציבור בשוק הראשוני והליכים בשוק המשני, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ותקנות לפיו, ומושגי יסוד בדיני החברות. על הנבחן לגלות בקיאות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות בניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ותקנות לפיו, החל מהגדרת העיסוקים טעוני רשיון, דרך החובות המוטלות על בעל רשיון וכלה בעבירות משמעת, שיפוט ועונשים; הנבחן יידרש להוכיח הבנה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בנושאים של תרמית בניירות ערך, איסור שימוש במידע פנים ועבירות עובד חבר בורסה; על הנבחן לגלות ידע כללי בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בכל הקשור לעבירות מרמה, זיוף, הונאה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בכל הקשור לעבירת הפגיעה בפרטיות. על הנבחן להוכיח הבנה בכללי ההתנהגות האתית והאחריות המקצועית הנדרשים מהעוסקים בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>


חשבונאות
על הנבחן לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעות לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>
 
סטטיסטיקה ומימון
על הנבחן לגלות ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות. עליו להיות מסוגל לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות). על הנבחן להבין את ההתפלגות הנורמלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח שכזה.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>


כלכלה
על הנבחן להבין כיצד פועלים השווקים למוצרים השונים הן בתנאי תחרות ללא התערבות ממשלתית, הן תחת התערבות ממשלתית והן בתנאי תחרות בלתי משוכללת. על הנבחן להבין את פעילות המשק כולו, כולל הסיבות למחזורי עסקים ואת דרכי הפעולה של מדיניות פיסקלית ומוניטרית. בנוסף נדרשת הבנה בסיסית של מסחר בין לאומי ושוקי מט"ח. בכל הנושאים לעיל תידרש מעבר להבנה כללית של הנושאים, גם הכרה ספציפית
של המשק הישראלי והמנגנונים והתהליכים האופייניים לו.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>

בחינה מקצועית א'
על הנבחן להכיר את מבנה שוק ההון בישראל ואת המדדים השונים המסכמים את הפעילות בשוק הון. כמו כן עליו להכיר את הנכסים והמכשירים הפיננסיים השונים, כולל המיסוי עליהם, את שיטות המסחר, שיטות החישוב של מחירי המכשירים הפיננסיים ואת משמעות הפרמטרים המתפרסמים על אודותם. על הנבחן לגלות ידע בשיטות השונות להערכת חברות ולהערכת אג"ח ובשיטות ניתוח של הסיכונים הכרוכים בהשקעה באג"ח ממשלתיות ובאג"ח של פירמות, תוך שילובם בתיק ההשקעות. על הנבחן להבין את השימוש במכשירים פיננסיים ואת דרכי החישוב של הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים הפיננסיים.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>


בחינה מקצועית ב'
על הנבחן להיות מסוגל ליישם את הידע והכלים שרכש בבחינה מקצועית א' ולבצע אינטגרציה של הנושאים השונים הלכה למעשה. על הנבחן לדעת לבנות תיק השקעות מותאם לצורכי הלקוח והנחיותיו ולדעת לנהלו באופן שוטף. הרכב התיק וניהולו יתבסס על האיזון הנדרש בין הנכסים הפיננסיים והתאמתם לתנאים משתנים ולהתפתחויות בכלכלת ישראל והעולם. התאמת ניירות הערך תיבחן על פי שינויי המחירים היחסיים של הנכסים הפיננסיים ועל פי הערכות מקצועיות של חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בשוק.
לסילבוס הבחינה לחץ כאן >>>