מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מועמדים לקבלת רישיון > תהליך קבלת הרישיון

תהליך קבלת הרישיון

המדריך המלא למועמד לקבלת רישיון לניהול תיקים, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות. פירוט מלא של תהליך הרישוי ופירוט נושאי המבחנים הנדרשים לעבור מועמדים לקבלת רישיון.

חוק חוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 קובע כי כל מי שמבקש לעסוק במקצוע ניהול תיקי השקעות , משווק השקעות או יועץ השקעות מחויב ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך שהיא הגוף הממשלתי אשר אמון על הפיקוח של מסחר והשקעות בניירות ערך בישראל. תהליך קבלת הרישיון כולל הוכחת ידע בתחום אשר נבדק באמצעות מבחנים אותם עורכת הרשות והתמחות בתחום הנדרש לקבלת הרישיון.

סוגי הרישיונות
רישיון מנהל תיקים - מנהל תיקים רשאי לבצע פעולות בניירות ערך עבור חשבונם של אחרים ובהתאם לשיקול דעתו. מנהל התיקים פועל מטעם ייפוי כוח שקיבל מהלקוח לאחר שהגדירו יחד מה תהיה מדיניות ההשקעה של התיק המנוהל. בתוך גבולות הגזרה המוגדרים על פי מדיניות ההשקעה יכול מנהל התיקים לבצע פעולות בניירות ערך על פי שיקול דעתו.
רישיון יועץ השקעות - יועץ השקעות מייעץ למשקיע אודות פעולות בניירות ערך שיבוצעו ע"י הלקוח ובהמלצת היועץ. היועץ אינו פועל על פי שיקול דעתו בחשבונו של הלקוח אלא מייעץ ללקוח ממקום אובייקטיבי כיצד נכון יהיה לו לפעול. יעוץ ההשקעות כולל ייעוץ בנוגע למדיניות השקעה מומלצת וייעוץ בנוגע לפעולות בניירות ערך ספציפיים. 
משווק השקעות - משווק השקעות פועל באופו דומה ליועץ ההשקעות אך בניגוד ליועץ למשווק ישנה זיקה אפשרית לניירות הערך עליהם הוא ממליץ ועל כן קרוי משווק ולא יועץ. הזיקה מתקיימת מאחר והמשווק עובד מטעם גופים מנהלים והמשווק מייצג את אותו הגוף מול הלקוח כאשר ללקוח ברור כי המשווק הוא אינו אובייקטיבי ומייצג את חברתו.

תנאים לקבלת הרישיון

על מבקש הרשיון:
1. להיות בגיר -- גיל 18 ומעלה. ניתן להתחיל את ההליך (בחינות, פטורים והתמחות) בטרם מלאו למבקש 18 שנים, אולם את הבקשה לקבלת רשיון ניתן להגיש החל מגיל 18 ואילך.
2. להיות תושב ישראל או להוכיח שעל אף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק הייעוץ וניתן לאכוף אותן לגביו.
3. להיות מי שלא הורשע בעבירה (מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק הייעוץ).
4. עליו לעבור בהצלחה חמש בחינות כדלקמן :

א. בחינת היסוד בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
ב. שלוש בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות, או קבלת פטור מהן (רק אם נקבע פטור בתקנות או אם הוא בעל הכשרה מחו"ל וקיבל פטור לפי הקריטריונים הקבועים לכך באתר הרשות.
ג. בחינה מקצועית א', לאחר מעבר (או קבלת פטור) של ארבע בחינות היסוד. (בחינה נוספת למנהל תיקי השקעות)

5. סיום התמחות בת 6 חודשים לשייוק/ייעוץ ו התמחות בת 9 חודשים לניהול. (ניתן להתחיל התמחות רק לאחר סיום כל ארבע בחינות היסוד).

במקרה והמבקש עומד בכל התנאים, ניתן להגיש בקשה לרשיון . כדי לעסוק כבעל רשיון, על מבקש הרשיון לעמוד בדרישות הביטוח, בין באמצעות העסקה בחברה בעלת רשיון מתאים ובין באמצעות עריכת ביטוח אחריות מקצועית באופן עצמאי.
כמו כן, הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון גם למי שעומד בתנאים הנ"ל אם מצאה כי יש פגם במהימנותו.

בחינות הרשות:

כאמור על מבקש הרישיון לעבור חמש בחינות (שש במקרה של ניהול). הבחינות כוללות בחינות יסוד ובחינה מקצועית ( 2 במקרה של ניהול ).
על מנת לגשת לבחינה המקצועית על הנבחן לעבור את כל ארבעת מבחני היסוד או לאחר קבלת פטור מטעם הרשות. ניתן לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות. הפטור ניתן למי שהוא :
(1) רואה חשבון.

(2) בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בלבד (אין די באישור משרד החינוך) ב- חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד.

לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים, היינו-- כל תואר שאיננו תואר מלא באחד מן התארים המנויים לעיל, איננו מקנה פטור כאמור; גם אם התואר כולל "הדגשה" או "חטיבה" באחד מתארים אלו.
 
 לקבלת הצעת מחיר לקורסי הבנה לבחינות, ניתן לצור קשר עם האקדמיה לפיננסים בטלפון - 077-8983397 (רב קווי)
או להיכנס לאתר: www.bdo-academy.co.ilהבחינות מורכבות משאלות רבי ברירה (למעט המבחן במקצועית ב') ועל מנת לעבור את המבחן יש להשיג ציון של 60 נק' לפחות.
הבחינות נערכות פעמיים בשנה לרוב בחודשים מאי,יוני ונובמבר,דצמבר.

התמחות

בקשה לרישום כמתמחה ניתן להגיש רק לאחר עמידה בארבע בחינות היסוד: סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, כלכלה וכן דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. התמחות לא תוכר, אלא אם כן אושרה מראש בידי הרשות.

התמחות בייעוץ השקעות/בשיווק השקעות יכולה להיעשות אצל מאמן, בעל רשיון מתאים שעסק בישראל בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או בניהול תיקים או בשניהם יחד במשך 5 שנים לפחות ולתקופה של 6 חודשים.
התמחות בניהול תיקים יכולה להיעשות רק אצל מאמן בעל רשיון שעסק בישראל בניהול תיקים במשך 5 שנים לפחות ולתקופה של 9 חודשים.

לא יתמחו יותר מאשר שני מתמחים בבת אחת אצל מאמן, אלא על פי הרשאה מראש מאת הרשות.

קבלת הרישיון:

מועמד שסיים את התמחותו ואת הבחינות רשאי לפנות לרשות ניירות ערך ולבקש לקבל רישיון מותלה במידה ואין לו צורך או יכולת לעסוק בתפקיד המחייב רישיון. במידה והמועמד מבקש לקבל את הרישיון לעיסוק הדורש רישיון יוכיח כי הוא עומד בתנאי הביטוח ויקבל את רישיון פעיל. לרוב נושא הביטוח ותשלום אגרת הרישיון מבוצע על ידי החברה שמעסיקה את בעל הרישיון.

אגרות:

אגרת בקשה לרישיון ליחיד - אגרה המשולמת באופן חד פעמי בתחילת התהליך כאשר האדם נרשם כמועמד לקבלת רישיון בסכום של 296 ש"ח 
אגרות בחינה וערר -  אגרה המשולמת בכל בחינה אליה נרשם המועמד ללא קשר למספר הפעמים שהוא ביצע אותה בעבר ותשלום בגין כל בקשת ערעור של המועמד בנושא הבחינה (לעניין זה אם הערעור מתקבל הכסף מוחזר למועמד). בסכום של 446 ש"ח. 
אגרת רישום מתמחה - אגרה המשולמת בתחילת ההתמחות או במקרים בהם התחלף מאמן בסכום של 296 ש"ח 
אגרה שנתית ליחיד שהוא בעל רישיון - 742 ש"ח.

סה"כ עלות התהליך למבקש לקבל רישיון מנהל תיקים אשר כולל בקשה לרישיון , 4 בחינות יסוד , 2 בחינות מקצועיות ורישום כמתמחה יעלו למועמד 3268 ש"ח . זהו כאמור סכום המינימום אותו ישלם מועמד יש לזכור כי במקרים בהם יאלץ המועמד לבצע מבחן חוזר או אם ברצונו להגיש ערעור הסכום אותו יאלץ לשלם יהיה גבוה בהרבה.

לקבלת הצעת מחיר לקורסי הבנה לבחינות, ניתן לצור קשר עם האקדמיה לפיננסים בטלפון - 077-8983397 (רב קווי)
או להיכנס לאתר: www.bdo-academy.co.il