מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > משווקי השקעות > זכויות וחובות בעלי רישיון לשיווק השקעות

זכויות וחובות בעלי רישיון לשיווק השקעות

קיבצנו עבורכם את מכלול הזכויות והחובות הנוגעים ישירות למקצוע שיווק השקעות כפי שמוצגים בחוק, בתקנות ובעדכוני החקיקה האחרונים.

חובת רישוי:

לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.


הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות:
משווק השקעות מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הם מנהלים את עסקיהם או בפרסום מטעמם.

עיסוקים שאינם טעונים רישיון

 • ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;
 • ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;
 • ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותובועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;
 • ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;
 • ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;
 • ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;
 • ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;


פעילות אסורה של בעל רישיון:

 • יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו. לעניין זה יראו את בני המשפחה הגרים איתו או פרנסתו על האחר כעצמו.
 • יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.


פעילות מותרת של בעל רישיון:

 • למרות האיסור על החזקת ניירות ערך, האיסור לא חל ביחס לאלה
 • ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה.
 • יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה: (א) בעל שליטה במנהל הקרן; (ב) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור; (2א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל.
 • השקעות בקרנות השתלמות;
 • ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;
 • ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה - "ניירות ערך חוץ" - למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל; "שווי רשום למסחר" - הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקב לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;
 • מוצרי מדדים כולל תעודות סל ואופציות על מדדים.
 • קופת גמל בניהול אישי (IRA) .


תנאים למתן והחזקת רישיון משווק השקעות:
הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:
(1) הוא בגיר;
(2) הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;
(3) לא הורשע בעבירה
(4) עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;
(5) השלים התמחות במשך תקופה של שישה חודשים.

חובת סודיות
בכפוף להוראות כל דין או הסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רשיון בסוד מידע
שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח או ביצע לחשבונו.

חובת זהירות
בעל רשיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת
עניניהם של לקוחותיו.

חובת ביטוח
יחיד בעל רישיון לא יעסוק בעיסוק נושא הרישיון, בעת שאינו עומד בתנאים, בסכומים ובשיעורים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לעניין ביטוח לכיסוי חבותו של בעל הרישיון בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח.

הסכם בכתב:

 • בעל רשיון יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת מתן השירות.
 •  ההסכם יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות ובכלל זה את הנושאים הבאים:
(1) פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;
(2) הצרכים וההנחיות של הלקוח כאמור בסעיף 12;
(3) שכר והחזר הוצאות שיחוייב בהם הלקוח ודרך חישובם;
(4) קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם בעל
הרשיון;
(5) קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר
אפשרות כאמור;
(6) הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על בעל
הרשיון כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין;
(7) לענין בעל רשיון חבר בורסה - הוראה כי ידוע ללקוח שההסכם
כפוף לחובותיו של חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה לפי חוק
ניירות ערך;

 הסכם בין מנהל תיקים לבין לקוח יכלול גם את אלה:
(1) ייפוי כוח המפרט את היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקניםלמנהל התיקים, ובכלל זה ציון אופן ניהול תיק ההשקעות אםבנאמנות עיוורת או באופן אחר;
(2) האפשרות לקבל אשראי עבור הלקוח ותנאיו או היעדר אפשרות כאמור;
(3) הוראות לענין סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שייכללו בתיק ההשקעות ושיעורו של כל סוג ביחס לשווי התיק, או הוראה כיאלה ייקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים;
 • סמכות לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשערהעולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן סמכות למכו ראותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה, או אי מתן סמכות לרכישה או למכירה כאמור;
 • לענין מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ולענין מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות - הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א).  הסכם בין משווק לבין לקוח יכלול גם את הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א). הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו־(2) יעודכנו בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, יזום בעל הרשיון את עדכון הפרטים. תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רשיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו או המסייגת את אחריותו -. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין אופן עריכת הסכם בין בעל רישיון ללקוח, צורתו של ההסכם ודרכי מסירתו ללקוח, וכן לענין נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, ורשאי הוא לקבוע סוגים של הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיפים קטנים (ב) או (ג)התאמת השירות ללקוח
בעל רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה.

גילוי נאות
יועץ השקעות או משווק השקעות יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו ולעסקה המוצעת.