מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מתמחים > חובות וזכויות - מתמחים

חובות וזכויות - מתמחים

 מתמחים הנמצאים בתהליך לקבלת רישיון מטעם הרשות לניירות ערך כפופים גם הם לכללי רגולציה והנחיות הנוגעות ישירות לתפקידם. מעבר לכך למתמחה יש זכויות העומדות לרשותו. בעמוד זה ריכזנו את חובותיו וזכויותיו של המתמחה בשוק ההון על מנת לאפשר למתמחים להכיר טוב יותר את המסגרת החוקית בה הם עובדים ומה מותר ואסור למעסיקם לעשות.

הנחיות החלות על מאמן
  • מתמחה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות יתמחה אצל בעל רשיון שעסק בישראל בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים אם סך התקופות שעסק  בעיסוקים כאמור כבעל רישיון הוא חמש שנים לפחות.
  • מתמחה בניהול תיקים יתמחה אצל בעל רשיון מנהל תיקים שעסק בישראל בניהול תיקים חמש שנים לפחות.
  • לא יתמחו יותר מאשר שני מתמחים בבת אחת אצל מאמן, אלא על פי הרשאה מאת הרשות.

פיקוח על מתמחים
  • הרשות תפקח על המתמחים.
  • הרשות רשאית לברר עם המאמן והמתמחה את טיב ההתמחות ולבקר במקום ההתמחות.

הפסקת התמחות על ידי הרשות לניירות ערך
  • ראתה הרשות כי אין עבודת המתמחה אצל המאמן התמחות נאותה, תודיע למתמחה ולמאמן על השעיית ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם לפניה, אם ירצו בכך.
  • שמעה הרשות טענות המתמחה והמאמן, או לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע כאמור, רשאית היא להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.
  • הרשות תחליט בדבר הבאה בחשבון של משך ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן עד למועד הפסקת ההתמחות והחלטתה תימסר למאמן ולמתמחה.

הפרת התחייבות על ידי מאמן
מאמן שהפר את כתב התחייבותו או לא קיים הוראה מהוראות התקנות הנוגעות להעסקת מתמחים, ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת בעל רשיון.