מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מתמחים > תהליך ההתמחות לקבלת רישיון

תהליך ההתמחות לקבלת רישיון

בעמוד זה ריכזנו את כל ההנחיות הנוגעות לעניין מתמחים בשוק ההון. הוראות החוק , עדכוני חקיקה בתחום ופירוט מלא של תהליך ההתמחות בניהול תיקים, שיווק השקעות וייעוץ השקעות.

תהליך ההתמחות
על פי הנחיות הרשות לניירות ערך כל אדם המבקש לקבל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים מחוייב לעבור התמחות בפרק זמן הקבוע בתקנות הרשות במקביל למעבר של מבחני הרשות הכוללים מבחני יסוד ושני מבחנים מקצועיים. 

תנאי קבלה להתמחות:
בקשה לרישום כמתמחה ניתן להגיש, לאחר עמידה בבחינות היסוד: סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, כלכלה ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
בעלי תואר ראשון הזכאים לפטור ממבחני היסוד רשאים להגיש מועמדות לאחר קבלת פטור מהרשות ומעבר של הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

מי יכול להעביר את ההתמחות:
 • התמחות בייעוץ השקעות / בשיווק השקעות -  יכולה להיעשות אצל מאמן בעל רשיון שעסק בישראל בייעוץ השקעות או בשייוק השקעות או בניהול תיקים או בשניהם יחד במשך 5 שנים לפחות.
 • התמחות בניהול תיקים - יכולה להיעשות רק אצל מאמן בעל רשיון שעסק בניהול תיקים במשך 5 שנים לפחות.

תקופת ההתמחות
 • התמחות בייעוץ השקעות / בשיווק השקעות -  שישה חודשי התמחות.
 • התמחות בניהול תיקים - תשעה חודשי התמחות.
 • מתמחה יעבוד אצל מאמנו לא פחות מארבעה ימים בשבוע ולפחות 30 שעות שבועיות.
 • מתמחה אשר נעדר מעבודתו באופן חד פעמי (עקב מחלה, חופשה וכדומה), גמר התמחותו יידחה במספר ימי ההיעדרות (שהחסיר במשך כל תקופת ההתמחות).זאת במקרה וימי ההיעדרות עולים על ארבעה עשר יום.
 • ימי התמחות אשר חופפים לימי חג ומועד אשר נקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, היינו, למתמחה יהודי - ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות, ולמתמחה שאינו יהודי החגים שנקבעו על ידי הממשלה ופורסמו ברשומות, לא ימנו במניין ימי ההיעדרות ואין חובה להשלימם.

רישום להתמחות
 • אדם המבקש להירשם כמתמחה יחתום על מסמכי ההתמחות המופיעים באתר הרשות ויחתים את מאמנו על כתב התחייבות ואת המעסיק.
 • את טופס ההרשמה יש לשלוח בדואר למשרדי הרשות ובמקביל לשלם את אגרת הרישום באתר הרשות.
 • אישור הרשות - הרשות תאשר את ההתמחות ותקבע את מועד תחילתה בהודעה בכתב שתישלח למתמחה וכן בפרסום תאריך תחילת ההתמחות ב"מידע האישי" שבאתר האינטרנט. מועד תחילת ההתמחות לא יקדם למועד תשלום האגרה, קבלת כל המסמכים ברשות ואישור הרשות.

פטורים מטעמים מיוחדים
סעיף 8 א' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה, 1995, קובע כי הרשות רשאית להעניק רשיון למי שלא עבר בחינות והתמחות "מטעמים מיוחדים" אם שוכנעה כי הוא כשיר לקבל רשיון בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.
לצפייה בקריטריונים אשר מעניקים פטור מהתמחות ומבחינות הרשות לחץ כאן >>>

התחלת תקופת ההתמחות מחדש
 • היעדרות במהלך תקופת ההתמחות של יותר ממאה ימים בייעוץ השקעות או יותר ממאה ועשרים ימים בניהול תיקים מחייבת התחלת תקופת ההתמחות מחדש.
 • על פי ההצעה לתיקון התקנות מתמחה יוכל להחליף מאמן במהלך תקופת התמחותו בתנאי שהמתמחה יעבוד אצל כל אחד מן המאמנים תקופה של שלושה חודשים לפחות (ההצעה טרם נדונה בועדת הכספים).